Kenan İkibeş

Kenan İKİBEŞ
Müdür Vekili

Yazı İşleri Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 48. Maddesi mucibince Başkan Yardımcısı kanalı ile Belediye Başkanına bağlı olarak çalışan bir birimdir.

Yazı İşleri Müdürlüğü, evrak akışının düzenlenmesi ve arşivlenmesi,meclis ve encümen kararlarının alınması, kurum arşivinin yönetimi ve asker ailelerine yardım edilmesi iş ve işlemlerini mer-i mevzuat hükümlerine göre yürütmekle görevlidir.

Adilcevaz Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü, 12.09.2010 tarihli 27697 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan bakanlar Kurulunun Belediye ve Bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri Norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmenlikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik gereğince Adilcevaz Belediye meclisinin 03.02.2012 tarih ve 2 sayılı kararı ile kurulmuştur.

Adilcevaz Belediye Başkanlığı Yazı İşleri müdürlüğü; Yazı işleri,Meclis-Encümen, Evlendirme işleri ile alt birimlerden oluşur.

Adilcevaz Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikalarıile bağlı bulunan mevzuat ve Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık makamının emir ve direktifleri doğrultusunda; Adilcevaz belediyesi meclisinin düzenli çalışabilmesi için gerekli desteğin verilmesinden ve meclis işlemlerinin yürütülmesinden, Belediye encümeninin hızlı ve isabetli kararlar alabilmesi için gerekli desteği vermek ve Encümene sunulacak dosyaların gerektiği gibi oluşturulmasının kontrolünden, encümen kararlarının ilgili mevzuat ve yönetmeliklerçerçevesinde alınmasını takip etmekten, Belediyeye müracaat eden kişilerin evlilik akitlerinin gerçekleştirilmesinin sağlanmasındanmüdürlüğe gelen ve müdürlükten gidecek olan evrakın her türlü işlemlerini yapmak ve ilgili müdürlüklerle koordineli çalışmaktan,ilan memurluğuna gelen anonsların zamanında ilanlarını yapmak,resmi kurumlardan gelen ilanların ilan tutanaklarının süresi içinde bildirimini yapmak.