Fuat Tutçu

Fuat TUTÇU
İtfaiye Amiri

İtfaiye Biriminin Amaç ve Görevleri

Amaç:
Bu yönergenin amacı; Belediye İtfaiye Müdürlüğü’nün kuruluş, işleyiş, görev, kadro, araç, gereç, çalışma, eğitim ve denetim esaslarını düzenlemektedir.

Kapsam:
Bu iç Hizmet Yönergesi; Belediye İtfaiye Müdürlüğü’nün kuruluşuna, görevlerine, yetki ve sorumlulukları ile İtfaiye personelinin atanmasına, rütbe terfilerine, unvan, rütbe, kıyafetlerine, eğitim ve denetimlerine dair esas ve usulleri kapsar.

İtfaiye Müdürlüğünün Görevleri:

Belediye İtfaiye Müdürlüğü, 1580 Sayılı Belediyeler Yasasına, İlgili yasalara, Belediye Meclisi ve Encümen Kararlarına, Başkanlık emirlerine uygun olarak;

A- Esas Görevleri:

a- Yangınlara Müdahale etmek ve önlemek,
b- Su baskınlarına müdahale etmek ve zararsız hale getirmek,
c- Afetler sonunda oluşan enkaz ve çöküntüler altında can ve mal kurtarma çalışmalarına katılmak,
d- Umuma açık yerlere, Fabrika, İmalathane ve diğer işyerlerinin yangından korunması için denetleme ve inceleme yapmak, gerekli önlemleri almak,
e- Devlet tarafından kullanılan binalarda yangınlara karşı bulundurulacak araç-gereç ve diğer malzemelerin belirlenmesine yardımcı olmak,
f- İl Sivil Savunma ile ilgili teşkil ve tedbirler tüzüğü gereğince kurulan İtfaiye servis mükelleflerini eğitmek,
g- Halkı, Kurum ve Kuruluşları yangınlara karşı alınacak önlemler konusunda aydınlatmak,
h- Yılda en az bir kere olmak kaydıyla örnek tatbikatlar yapmak,
i- Şehirdeki kamu ve özel kurumlara ait itfaiye teşkillerinin eğitim ve yetiştirilmelerinde yardımcı olmak,
j- Belediye Başkanından alacağı emirle Belediye sınırları dışındaki yangınlara müdahale etmek,

B- Diğer Görevler:

Esas görevleri bölümünde yer alan hizmetleri aksatmamak ve Belediye Meclisi ücret tarifesine bağlı kalmak şartı ile;

a- Susuz semtlere istenildiğinde su dağıtmak
b- Belediye sınırları içerisinde cadde, sokak, meydan ve yeşil alanları sulamak,
c- Pankart asmak, tazyikli su tatbiki (Belediye Mecburi Hizmetlerinin Dışında)
d- Su taşıma ve su almak,
e- İtfaiye merdiveni ile hizmet götürmek.

GENEL HÜKÜMLER VE YÜRÜTME

Eğitim:

a- İtfaiye Müdürlüğü; gerek duyduğu konularda İçişleri Bakanlığı, Sivil Savunma Müdürlüğü’nün ve diğer itfaiye teşkilatlarının düzenlemiş olduğu kurslara katılacak personeli kendisi belirler.
b- İtfaiye personelinin merkezi eğitimleri İtfaiye Müdürlüğü’nce hazırlanan plan ve program doğrultusunda uygulanır.
c- İtfaiye Müdürlüğü personelini meslek, beceri ve deneyimini artırmak ve gözetlemek amacıyla yılda birkaç defa tatbikat düzenler.

Spor:

– İtfaiye Müdürlüğü; itfaiye personelinin çeviklik ve çabukluğunu sağlamak için kültür-fizik çalışmaları, atlama aletli sporlar, dayanıklılık, denge hareketleri, voleybol, basketbol ve benzeri çalışmalar yaptırarak iş verimliliklerini artırır.

Denetim:

a- İçişleri Bakanlığı adına Bakanın onayı ile görevlendireceği müfettişler,
b- Vali ve Belediye Başkanı yada adlarına görevlendirecekleri Başkan Yardımcıları
c- Başkan adına Belediye Teftiş Kurulu Müdürü veya Müfettişleri

Kıyafet:

– Personelin kıyafet giderleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211. maddesi esas alınarak karşılanır.

İtfaiye Müdürlüğü personelinin kıyafeti ve rütbe işaretleri itfaiye teşkillerinin kuruluş, görev, eğitim ve denetim esaslarına dair “YÖNETMELİK”in 27. maddesinde belirlendiği şekilde uygulanır.

Araç – Gereç ve Malzemeler:

Madde : 29 – İtfaiyede kullanılacak araç ve gereç vb. malzemelerin cins, miktar ve nitelikleri yönünden belirlenmesi; İtfaiye Müdürlüğü yada İtfaiye Müdürlüğünün başkanlık edeceği bir komisyonca belirlenir.