Yakup Demirtaş

Yakup DEMİRTAŞ
Müdür Vekili

Fen İşleri Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğünün ana görevi, tüm altyapı ve üstyapı hizmetlerini tespit ederek yapmak, ilgili kurumlara yaptırmak veya yapımını gerçekleştirmektir. Bu bağlamda Müdürlüğümüz Belediye’nin yatırım programında yer alan Belediye Başkanlığı’nın bütçe kararnamesine göre vereceği talimatlar doğrultusunda, müdürlük görüşüne uygun olarak hazırlanan ve incelendikten sonra Başkanlık makamınca onaylanıp, kesinleşen yatırım, bakım ve onarım işleri ile ilgili ruhsat ve diğer işleri yürütmektedir.

Müdürlüğümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale suretiyle yaptırılması düşünülen her türlü işin ilgili mevzuat ve hükümlerine göre keşfini hazırlamak, kontrollük hizmetlerini yapmak, bunlarla ilgili tüm işlemleri takip ederek sonuçlandırmaktadır.

Ulaşım konusunda trafik sirkülâsyonunda aksaklıklara mahal verilmemesi için sürekli yolları taramakta ve teknik olarak incelemektedir. Tespit edilen her türlü olumsuzluk ya da iyileştirici tedbir ve tasarımlar teknik tetkikten sonra Müdürlüğümüz çalışma programında değerlendirilerek uygulamaya konur ya da ilgilikurumlarla koordinasyon kurularak yaptırılması sağlanır.

Ana arter dışındaki tali yolların stabilize, sathi kaplama veya sıcak asfaltınınyapımı, bakım ve onarımı, bordür ve tretuvar yapımı ile bakım ve onarım işlerininyapılması, yolların orta refüjlerinin tanzimi ile kavşak düzenlenmesinin yapılmasıda müdürlüğümüzün ana işlerindendir.

Belediye sınırları içerisindeki derelerin ıslahı ve muhtemel dere taşmalarınakarşı önlem alınması konusundaki çalışmaları da titizlikle sürdürülmektedir.

İlçemizde alt yapıyla ilgili kurum ve kuruluşların faaliyetlerini koordine ederekçalışmaların bir plan dâhilinde yapılması sağlanmaktadır.

Ayrıca Başkanlığımız talimatı ve projeleri kapsamında çeşitli üst yapı yatırımlarınıtakip etmek, yaptırmak ve kontrolünü gerçekleştirmektedir. ( Kavşaklar, kültür merkezleri, kadın sığınma evi gibi ). Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarına imkânlar nispetinde çeşitli hizmetler sunulmaktadır.(Muhtarlıklarımıza,Okullarımıza,Sağlık Ocaklarına,İbadethanelere ve Sivil Toplum Kuruluşlarına).

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Belediye binamızın giriş katında bulunmaktadır. Müdürlüğümüz belediye ile halk arasında köprü görevi görmektedir.

Fen İşleri Müdürlüğü Kapsamı

- Belediyemize ait hizmet binalarının inşası, bakım, onarım ve çevre düzenleme işlerinin yapılması
- Başkanlık makamınca yapılması istenen işlere ait her türlü etüt, plan, proje, keşif ve ihale dosyalarının hazırlanması, takip ve kontrollerinin yapılması
- AR-GE çalışmaları yapılması düşünülen bayındırlık hizmetlerin projelendirilmesi (ön proje, kesin proje, uygulama projesi) hazırlanması
- Kültür merkezlerinin yapımı
- Belediye sınırlan içerisindeki, imar planında bulunan, imar yollarını açılması ve asfaltlanması, mevcut yolların bozulan asfaltların onarılması ve yenilenmesi çalışmalarıni yürütmek, tamir ve bakımının yapılması
- İlçemizde mevcut sokaklarda tretuvar bakım ve onarımı yapılması
- İstimlâk edilmesi gereken gayrimenkullerin istimlâki ile ilgili olarak yetkili Müdürlükle işbirliği içerisinde gerekli çalışmaların neticelendirilmesini sağlamak,
- Yeni açılan yollarda tretuvar yapılması
- İstinat Duvarı ve Merdivenli yol yapımı
- Kamu kurum ve kuruluş binalarının ve Başkanlık tarafından karar verilen diğer yapıların yapımı, tadilat ve onarımını yapmak veya yaptırmak,
- Sahipsiz molozları döküm alanlarına nakletmek
- Tehlike arz eden yerlerde korkuluk yapımı
- İhtiyaç duyulan yerlere taş duvar ve istinat duvarı yapımı
- Alt geçitlerin bakımı
- Yağmur suyu kanal yapımı, bakım onarım yapılması
- Trafik akışı düzenlenmesi için kavşakların tasarlamak, yapmak ve yaptırmak
- Trafik güvenliğini sağlamak amacı ile sinyalizasyon, yatay düşey trafik işaretlemelerini yaptırmak
- Dere ıslahları yapmak, yaptırmak.
- Alt yapı çalışmalarında diğer alt yapı kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyonu sağlamak
- Talepler doğrultusunda 1997–3 Nolu alt yapı yönergesi gereği kazı ruhsatlarının düzenlenmesi ve kazı çalışmalarının usulüne uygun olarak yapılmasının denetlenmesi
- Doğal afetler veya kar, yağmur vb. hava şartları sebebiyle oluşan olumsuz durumlarda günün 24 saati acil müdahale ekipleri oluşturarak çalışmalar yapılması
- Yol harcamalarına katılım bedellerini almak, 3194 sayılı İmar Kanununun 23. Maddesi gereği yol katılım bedelini tahakkuk ettirmek.
- Vatandaşlarımızdan veya tüm kamu kurum ve kuruluşlarından Müdürlüğümüze gelen talep ve şikâyetlerin öncelik sırasına göre gereğinin yapılarak vatandaşlarımızın ve kamu kurum ve kuruluşlarının bilgilendirilmesi, faaliyetlerini yürütmektedir.

HEDEF:

Çağdaş, sorunlarını çözmüş, yaşanabilir bir Adilcevaz’ın yaratılması sürecinde Fen İşleri Müdürlüğüne düşen görev yetki ve sorumlulukların gereğini yerine getirmektir.